Gå till innehållet

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021

fi sv en
Sök

Revisionsverket reagerar på förändringar i verksamhetsmiljön

Statens revisionsverk har till uppgift att producera aktuell information om statsfinansiellt angelägna ämnen som stöd för beslutsfattandet samt att säkerställa att förvaltningens redovisningsskyldighet fullgörs. Efter coronakrisens början har vi sett över inriktningen på våra granskningar och deras innehåll och ändrat våra arbetssätt. Vi har stärkt vår digitala kompetens, fortsatt samarbetet med våra intressentgrupper på distans och börjat granska våra verksamhetssätt internt.


Statens revisionsverk är en oavhängig revisions- och tillsynsmyndighet vars ställning och uppgifter fastställs i grundlagen. Revisionsverket granskar skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten samt övervakar reglerna för finanspolitiken. Vi utför vår uppgift genom effektivitetsrevisioner, redovisningsrevisioner, laglighetsgranskningar, granskningar av finanspolitiken samt granskningar som omfattar flera revisionsslag och som förenar dessa. Granskningarna som omfattar flera revisionsslag förenar metoder och material från de olika revisionsslagen och kan tillhandahålla en bredare syn på den granskade helheten. Revisionsverket ansvarar dessutom för tillsynen över parti- och valfinansieringen. Kärnan i vår verksamhet är att säkerställa effektiviteten i skötseln av statsfinanserna samt att främja förtroendet för kunskapsbasen, transparensen och hållbarheten i beslutsfattandet.

Vi identifierar och granskar risker som är väsentliga för statsfinanserna

Grunden för granskningen av statsfinanserna utgörs av de årliga revisionerna av statens, ministeriernas och ämbetsverkens bokslut. Revisionsuppdraget kompletteras med granskningar vars revisionsteman väljs utifrån revisionsverkets riskanalyser och som omfattar olika revisionsslag eller kombinationer av dessa. Revisionsverket har med stöd av den finanspolitiska lagstiftningen till uppgift att bedöma hur målen för finanspolitiken har ställts upp och uppnåtts. Övervakningen främjar de finanspolitiska reglernas transparens och begriplighet, samt stabiliteten och hållbarheten inom den offentliga ekonomin. Vi granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, det vill säga partistödet.

Sammanlagt 80 granskningar genomfördes under rapportperioden: 66 redovisningsrevisioner, 8 effektivitetsrevisioner, 2 granskningar som omfattar flera revisionsslag, 3 laglighetsgranskningar och en granskning av finanspolitiken. Dessutom publicerade vi två rapporter om den finanspolitiska övervakningen samt berättelsen om tillsynen över partifinansieringen. Av arbetstiden för granskning och övervakning åtgick 88 procent till granskning och 12 procent till övervakning.

Av arbetstiden inom kärnverksamheten riktades 88 procent på revisionsarbete enligt följande: redovisningsrevision 41 procent, effektivitetsrevision 29 procent, laglighetsgranskning 10 procent, granskning som omfattar flera revisionsslag 6 procent, granskning av finanspolitiken 2 procent. Av arbetstiden inom kärnverksamheten riktades 12 procent på tillsynsarbete enligt följande: övervakning av finanspolitiken 7 procent och tillsyn över val- och partifinansieringen 5 procent.
Figur: Arbetstidens fördelning på granskning och övervakning i kärnverksamheten 2020

Visualisering: Fördelningen av effektivitetsrevisioner, laglighetsgranskningar och granskningar av finanspolitiken på olika förvaltningsområden under de fem senaste årsberättelseperioderna

Figuren visar hur effektivitetsrevisionerna och laglighetsgranskningarna samt granskningarna av finanspolitiken har fördelat sig mellan olika förvaltningsområden under de fem senaste årsberättelseperioderna. Välj i figuren det förvaltningsområde som du vill granska. När du klickar på förvaltningsområdet öppnas en lista över alla granskningar som det varit föremål för årligen.

Ta del av bakgrunden för visualiseringen här.

Enligt uppföljningarna hade 90 procent av rekommendationerna omsatts i praktiken åtminstone delvis.

Vi följer upp effekterna av våra granskningar genom uppföljningar, där vi utreder hur våra rekommendationer har beaktats. Uppföljningarna genomförs i genomsnitt två år efter att granskningen har slutförts. Sammanlagt 17 uppföljningar genomfördes under årsberättelseperioden. De visade att 90 procent av rekommendationerna hade verkställts helt eller delvis.

Coronaviruspandemin har omorienterat revisionsverkets verksamhet

Vi har omorienterat granskningarna och betonat deras innehåll på ett nytt sätt med anledning av coronaviruspandemin. Revisioner av försörjningsberedskapen samt företagsstöd som beviljas under coronaepidemin fogades till granskningsplanen våren 2020. Revisionen Statens skuldhantering som ingick i planen före pandemin kompletterades med en revision av förfarandena i anslutning till pandemin och det ökade behovet av upplåning. Revisionsverkets experter har dessutom skrivit blogginlägg och producerat analyser av pandemins konsekvenser och av de finansieringslösningar som gjorts för att kontrollera dem.

Coronapandemin hade också en kraftig inverkan på övervakningen av finanspolitiken. De finanspolitiska målen enligt EU:s regelverk har inte varit i kraft på grund av coronakrisen, och därför har revisionsverkets rapporter inte tagit upp deras efterlevnad under årsberättelseperioden. Den finanspolitiska övervakningens rapport från december 2020 och bedömning från våren 2021 utvärderade de finanspolitiska planerna som utarbetats under pandemin i förhållande till kraven i den finanspolitiska lagstiftningen. Särskild uppmärksamhet fästes vid regeringens finanspolitiska åtgärder för att minska effekterna av coronakrisen. Vi bedömde också realismen i de prognoserna för makroekonomin och de offentliga finanserna som använts som grund för finanspolitiken, samt undantagen som gjorts för de statsfinansiella utgiftsramarnas giltighetstid. Båda rapporterna utvärderade regeringens färdplan för hållbarhet, i synnerhet i fråga om hur sysselsättningsåtgärderna framskridit och deras inverkan på den offentliga ekonomin.

I juni 2021 färdigställdes en omfattande utvärdering av revisionsverkets finanspolitiska övervakning. Utvärderingen genomfördes av OECD på uppdrag av revisionsverket. Vi använder utvärderingens resultat i tillsynsarbetets organisering, inriktning och utveckling. Våren 2021 började vi publicera ett regelbundet uppdaterat färgdiagram över konjunkturläget och en konjunkturindikator som baserar sig på det. Vi har sedan tidigare använt oss av båda två i vårt interna analysarbete.

Tillsynen över parti- och valfinansieringen har förbättrat insynen i finansieringen

År 2020 granskade vi finansieringen under flera års tid av alla riksdagspartier samt distrikts- och kvinnoorganisationer hos vissa partier som får statsunderstöd. Totalt granskades 49 organisationer.

Partierna iakttar vanligen finansieringsbestämmelserna väl. Trots det observerade vi transaktioner som inte hade rapporterats enligt lagen, i synnerhet bland partiernas distrikts- och kvinnoorganisationer. Granskningarna har förbättrat finansieringens transparens, eftersom flera bidragsprestationer har rapporterats retroaktivt till registret efter granskningarna.

Revisionsverket fastställde på hösten 2020 en anvisning om redovisning av valfinansieringen i samband med kommunalvalet 2021. Anvisningen måste ändras när kommunalvalet 2021 senarelades. Den uppdaterade anvisningen finns även i författningsdatabasen Finlex samt på webbplatsen www.vaalirahoitusvalvonta.fi som upprätthålls av revisionsverket.

Digitaliseringen motiverar även revisionsverket att utveckla sina tillvägagångssätt

En ny handlingsmodell har införts i redovisningsrevisionerna under årsberättelseperioden, där man centraliserat granskar de ekonomiska processerna och iakttagandet av budgeten. Modellen har som syfte att bemöta förändringarna i statens ekonomiförvaltning. Statsförvaltningen har enhetliga processer för ärenden som är centrala för ekonomiförvaltningen, vilket gör att de mycket effektivt kan granskas centraliserat. Även granskningsmetoderna för budgetefterlevnaden har förenhetligats. Man har dessutom strävat efter att bättre än tidigare beakta ämbetsverkens särdrag vid revisionerna. Handlingsmodellen vidareutvecklas i samband med revisionen 2021.

Vi har sedan slutet av 2020 fortsatt att föra digitaliseringen och dataanalyserna framåt med ett systematiskt grepp. Vårt mål är att skapa en digital grund så att vi kan leda all vår verksamhet informationsbaserat samt stärka granskningarnas effektivitet och inverkan. Samtidigt säkerställer vi att vår verksamhet uppfyller kraven i informationshanteringslagen.

Olika försök utgör kärnan i utvecklingen, med vilka vi strävar efter att hitta nya arbetssätt och analysmetoder för revisionerna. Till exempel prövade vi på textanalys som granskningsmetod i samband med revisionen Företagsstöd, som beviljats under coronapandemin. Vi har fortsatt experimentet med textanalys och utvidgat användningen av den till kommande revisioner.

Verksamhetens effektivitet förbättras genom samarbete

Revisionsverket för en aktiv dialog med sina intressentgrupper. Riksdagens utskott och ministerier har i stor utsträckning använt sig av ämbetsverkets sakkunskap under de senaste åren. Revisionsverkets experter gav 30 expertutlåtanden till riksdagens utskott och 14 utlåtanden till ministerier som beredde regeringspropositioner eller till den övriga förvaltningen. Experterna hördes 19 gånger av utskotten.

Uppgifterna i figuren framgår av texten.
Figur: Utlåtanden till ministerierna och riksdagen samt riksdagens utskottshöranden under årsberättelseperioden

Det internationella samarbetet har fortsatt på distans under coronaviruspandemin. Revisionsverket var ordförande för WGEA (arbetsgruppen för miljörevision) vid INTOSAI (den internationella organisationen för överordnade revisionsorganisationer) under årsberättelseperioden. I den rollen organiserade vi WGEA:s generalförsamling för första gången på distans i januari 2021. Antalet deltagare i distansmötet blev historiskt stort.

Revisionsverket ledde tillsammans med ordförandelandet Storbritannien ett gemensamt covid-19-projekt för olika länder vid Europeiska revisionsbyråernas samarbetsorganisation EUROSAI. Länderna som deltar i projektet har delat information och god praxis om hur man kan granska de åtgärder med vilka staterna har strävat efter att trygga verksamhetsförutsättningarna för såväl ekonomin som hälso- och sjukvården.

I delprojektet ”Protecting the economy”, som leds av Finland, observerades att åtgärderna för att stödja företag och hushåll har varit mycket likartade i alla länder och att granskningarna har riktats in på samma teman. Vid sidan av informationsutbytet om gemensamma granskningsfrågor fick de länder som deltog i delprojektet på förhand höra om EU:s stimulanspaket och dess betydelse. De fick också värdefull förhandsinformation om den granskning av stimulanspaketet som Europeiska revisionsrätten utför.

Revisionsverket utvärderar sig egen verksamhet

Revisionsverkets egen verksamhet har fått stor mediasynlighet under årsberättelseperioden. En specialrevision av revisionsverket genomfördes våren 2021, och revisionsutskottet gjorde en utredning om revisionsverkets ekonomi och interna kontroll. Vi har inlett en självutvärdering av vårt ledningssystem, vår organisationsmodell och våra processer samt utvärderat ändamålsenligheten i våra kostnader, våra anvisningar för ekonomiförvaltningen och riktlinjerna för vår verksamhet.

Mer information om statens revisionsverks verksamhet under årsberättelseperioden

I länken nedan finns en pdf-fil med information om Statens revisionsverks publicerade revisioner från september 2020 till augusti 2021.

Publikationer om granskningar 9/2020–8/2021

Redovisningsrevisionsberättelserna finns endast på finska, förutom Statens ämbetsverk på Åland. Också uppföljningsrapporter och utredningar finns endast på finska.

Tilläggsuppgifter

Sanni Hellman
Ledande effektivitetsrevisor
Ladda ner årsberättelsen (PDF)