Gå till innehållet

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021

fi sv en
Sök

Visualiseringar

På den här sidan kan du ta del av dynamiska visualiseringar med bakgrundsinformation och detaljdata om årsberättelsens teman.


Branscher som fått utvecklingsstöd till följd av coronapandemin 2020 och utvecklingen av deras omsättning

I början av coronapandemin beviljades sammanlagt 1,3 miljarder euro i utvecklingsstöd via Business Finland och NTM-centralerna. Figuren visar hur de beviljade utvecklingsstöden riktades till olika branscher och hur pandemin påverkade branschernas omsättning. Cirklarnas storlek beskriver beloppet av det utvecklingsstöd som beviljats branschen i förhållande till andra branscher. På vertikalaxeln beskrivs hur branschernas omsättning ändrades i april 2020 jämfört med medelvärdet för omsättningen i mars–juni föregående år. Procenttalet mitt i cirkeln anger också ändringen i omsättningen.

I menyn ovanför figuren kan du välja den branschgrupp som du vill granska, varvid uppgifter om utvecklingen av branschgruppens omsättning och beloppet av det beviljade utvecklingsstödet öppnas under menyn. När du väljer en branschgrupp visas också uppgifterna om alla branscher som hör till gruppen. Du kan alltså också på detta sätt granska utvecklingen av omsättningen inom en enskild bransch samt de stöd som beviljats för branschen. Du kan också välja branschgrupp genom att klicka på cirklarna i figuren. Du kan radera valet genom att klicka på krysset invid branschgruppen. Du kan endast granska en branschgrupp åt gången.

Av figuren framgår att mest utvecklingsstöd riktades till parti- och detaljhandeln. Under den granskade perioden sjönk omsättningen mest i hotell- och restaurangverksamheten. Utifrån figuren kan man konstatera att utvecklingsstöden inte riktades till de branscher som led mest av coronapandemin.

Uppgifterna om utvecklingsstöden är från material från Business Finland och NTM-centralerna. Materialet sträcker sig till slutet av oktober 2020, så det omfattar nästan alla beviljade utvecklingsstöd. Branschernas omsättning har beskrivits med materialet Statistikcentralens omsättningsindex. Indelningen baserar sig på Näringsgrenindelningen 2008.


Revisionsobservationer 2018–2020 

Visualisointi – Tilintarkastuskertomus visualisoituna: huomautukset

I figuren kan du granska Statens revisionsverks observationer vid redovisningsrevisionerna 2018–2020. Uppgifterna i figuren utgår från bokföringsenheternas revisionsberättelser och anger om

 1. boksluten innehåller riktiga och tillräckliga uppgifter
 2. bokföringsenheterna har fungerande intern kontroll
 3. bokföringsenheterna har iakttagit budgeten
 4. bokföringsenheten har ålagts att redogöra för vilka åtgärder den har vidtagit efter att tilldelats en anmärkning.

Du kan se i figuren vilka bokföringsenheter tilldelats anmärkningar på ovan nämnda områden (Visa anmärkningar). Klicka på bokföringsenhetens namn för att se orsaken till anmärkningen.

Antalet anmärkningar har ökat något jämfört med de två föregående åren, eftersom

 • 16 bokföringsenheter tilldelades anmärkning 2018
 • 15 bokföringsenheter tilldelades anmärkning 2019
 • 18 bokföringsenheter tilldelades anmärkning 2020.

Hur många bokföringsenheter som granskas per år kan variera; de senaste åren har antalet varit strax över 60. Det innebär att var fjärde bokföringsenhet tilldelades en anmärkning 2018–2019 och närmare var tredje (ca 29 %) 2020.

Vid redovisningsrevisionen 2020 tilldelades fler än en anmärkning till

 • Domstolsväsendet
 • Polisstyrelsen
 • Försvarsmakten
 • Finansministeriet
 • Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
 • Arbets- och näringsministeriet
 • Utvecklings- och förvaltningscentret för Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna
 • Innovationsfinansieringsverket Business Finland.

Revisionsverket ålade tre bokföringsenheter att för 2020 meddela revisionsverket om vilka åtgärder de har vidtagit för att åtgärda de brister som lett till en anmärkning.

Domstolsväsendet ålades meddela hur det ämnar rätta till bristerna i fördelningen av vissa ersättningar till rätt finansår.

Innovationsfinansieringsverket Business Finland ålades meddela hur det ämnar åtgärda bristerna gällande fullmakter i ett förfarande som strider mot budgeten.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning ålades meddela om ordnande av intern kontroll av ekonomi- och personalförvaltningens serviceprocesser.


Centrala skeden och risker i en reform

Behovet av en reform identifieras

 1. Problem

  Ett problem eller ett verksamhetssätt som förutsätter förnyelse identifieras och beskrivs.

  Det finns ingen entydig information om de nuvarande problemen

  Reformen behövs eftersom nuläget inte upplevs som ändamålsenligt. Har man utrett vilket det egentliga problemet är? Finns det vetenskapliga data om problemet eller endast uppfattningar och gissningar?

  Onödig reform genomförs

  Vad är syftet med reformen? Behövs den? Finns det alternativ för den? Är det upplevda problemet sådant att det kan åtgärdas genom en lagändring eller en administrativ åtgärd?

 2. Kartläggning av alternativ

  Alternativa sätt att åtgärda problemet samt deras tidscheman och kostnader utvärderas.

  Inga alternativ utvärderas

  När orsaken till problemet och dess verkningar har utretts tar man ställning till alternativa tillvägagångssätt och deras verkningar. Vilket är det bästa sättet att åtgärda problemet: en ny lag, lagändring, annan administrativ åtgärd eller någon annan metod?

 3. Beredning av reformen

  Förberedande åtgärder vidtas: lagberedning, konsekvensbedömningar samt datatekniska ändringar och systemändringar.

  Beredningen är bristfällig och utarbetas under tidspress

  När man kommit fram till den bästa lösningen bereds åtgärderna: lagberedning, konsekvensbedömningar, datatekniska ändringar och processändringar. Tidschemat och kostnaderna bedöms noggrant. Styrnings- och samordningsansvaret definieras – detta är viktigt särskilt i stora projekt. Tillräckligt med tid reserveras för beredningen.

 4. Verkställande av reformen

  Vid verkställandet är det viktigt att behärska helheten.

  Styrningen av verkställandet misslyckas

  Vid verkställandet är det viktigt att behärska helheten – i synnerhet tidschemat och kostnaderna. Parternas roller, ansvar och vem som har det övergripande ansvaret måste definieras. Förnyelsen av datasystem måste ingå i den övriga reformen.

 5. Uppföljning av reformen

  Efter genomförandet följer man upp hur reformen påverkar det problem som man ville lösa.

  Uppföljningen uteblir

  Efter genomförandet följer man upp hur reformen påverkar det problem som man ville lösa. Dessutom bedömer man om reformen har oväntade (negativa) konsekvenser. Vid behov vidtas korrigerande åtgärder.

Reformen har genomförts

Figuren visar processen för en reform. Processen inleds när man identifierar behovet av en reform. Först och främst måste man definiera det problem som man vill åtgärda med reformen. Sedan kartlägger man de alternativa åtgärderna, därefter bereder man reformen. Reformen verkställs efter beredningen. Till sist följer man upp vilken inverkan reformen har haft. Klicka på de numrerade figurerna i reformens olika skeden för att se de största riskerna i varje skede. Riskerna förklaras kort i figuren.


Fördelningen av effektivitetsrevisioner, laglighetsgranskningar och granskningar av finanspolitiken på olika förvaltningsområden under de fem senaste årsberättelseperioderna

Figuren visar hur effektivitetsrevisionerna och laglighetsgranskningarna samt granskningarna av finanspolitiken har fördelat sig mellan olika förvaltningsområden under de fem senaste årsberättelseperioderna. Välj i figuren det förvaltningsområde som du vill granska. När du klickar på förvaltningsområdet öppnas en lista över alla granskningar som det varit föremål för årligen.

Figuren visar att olika många granskningar genomförs inom olika förvaltningsområden under årsberättelseperioderna. Under de senaste fem perioderna har finansförvaltningen varit föremål för det största antalet granskningar, sammanlagt 46, och justitieförvaltningen för det minsta antalet, sammanlagt.

Ladda ner årsberättelsen (PDF)